Forside | 23. februar 1943

Udklip fra Fædrelandet dagblad for de danske nazister 22. eller 23. februar 1943.

Fakta-info:

Danmark var under 2. Verdenskrig, besat at Tyskland.(1940-1945).

I den periode, havde de danske Nazister deres eget partiapparat og deres egen avis. Partiet fik dog aldrig nogen stor medlemsskare i Danmark, og fik aldrig nogen politisk indflydelse.

Spejderbevægelsen i Danmark blev aldrig forbudt, dette vat tilfældet i mange af de øvrige besatte lande.

Efter krigen, viste det sig at en del af spejderførerne og en del af de ældste spejdere havde deltaget aktivt i modstandsarbejdet.

Læs artiklen, og husk det var ikke den almindelige danskers holdning.

(Esbjerg Spejdermuseum)

22. Februar 1943

 

De danske pigespejdere

fejrer "thinkingday" – Fest.

I en tid, hvor den europæiske Ungdom – ogsaa den kvindelige- staar sammen i sin Eksistenskamp mod engelsk-amerikansk Plutokrati og asiatisk bolchevisme, samles danske Piger til anglofile Fester.

Hvor mange danske, norske, svenske, finske, tyske, franske, hollandske o.s.v. Drenge her ikke engang i deres spejdertilværelse sendt den engelske Verdenscpejderchef, Lord Baden-Powell en venlig Tanke, fordi han tog initiativet til Oprettelsen af den efterhaanden verdensomspændende Drengeorganisation, der blev til Spejderbevægelsen, og som havde en sund Opdragelse og Uddannelse af alle raske Drenge til Formaal. Spejderbevægelsen blev Borgerskabsungdommends Organisation og dens Indsats skal ikke underkendes.

Baden-Powell var Englænder, og det prægede ogsaa Spejderbevægelsen, skønt man fra flere Sider vil benægte det. Et nyt Bevis paa den misforstaaede nationale Opfattelse, som danske Spejderførere lægge for Dagen, faa vi paany i den i Lørdags af københavnske Pigespejdere i KFUK´s Lokaler afholdte "thinking-day" sammenkomst – en Dag, hvor Spejderpiger over hele Verden sender hinanden "en venlig Tanke".Det, der oprindelig ligger til Grund for denne Sammenkomst, er sikkert de bedste Motiver; men som Forhaaldende er i Dag virker det som en saare meningløs Demonstration – som anglofile Narrestreger!

Vi finder det beskæmmende at samle danske Pigespejdere til en saadan Sammenkomst, i en Tid, hvor den europæiske Ungdom – ogsaa den kvindelige – staar i sin Eksistenskamp mod engelsk-amerikanskPlutokrati og asiatisk- jødisk Bolchevisme. Med Aandens Vaaben naar vi ikke langt i denne Kamp; vær overbevist om det, Fru Fromse. Det nytte heller ikke at sende venlige Tanker, velsagtens overvejende til Storbritannien, for venlige fromme Ønsker gør det heller ikke.

Kun en maalbevidst Indsats, en klar Tagen Standpunkt for Europa mod Fjenderne, eller for Fjenden mod Europa og dermed ogsaa det Land, vi tilhører. Bønner og Taarer, Tanker og Ønsker løser ikke Tidens Problemer; og vi finder, at de danske Pigespejdere i KFUK kunde anvende Tiden til noget mere nyttigt for at tjene baade Danmarks og Europas Interesser.

 

Apropos Spejderbevægelsen

Baden-Powell startede en sund Drengeorganisation, hvor der blev gjort alt for Medlemmerne i Drengeaarende, men naar Drengen var blevet en Mand, var der ingen, som interesserede sig for ham mere. Heller ikke Baden-Powell magtede at gøre noget for sine Drenge efter at de var traadt ind i de Voksnes Rækker. Arbejdsløshedens Forbandelse var den Udsigt, de havde efter endt Læretid og herlige Drengeaar.

Udviklingen førte med sig, at først og fremmest den tyske Ungdom fik øjnene op for at Spejderbevægelsen ikke var den ideelle Ungdomsarganisation. Hvilket nationalt Formaal tjente det at tage Haand i Hanke med Middelstandens Drenge i en Aarrække og saa kaste dem i Arbejdsløshed og Forarmelse, naar de første spæde Dun var faldet for Ragekniven? I Hitlerjugend og SA fandt den tyske Ungdom Spejderbevægelsens Afløser, og i en Række Stater Europa over, fik Statsledelsen Øjnene op for, at det var nødvendigt at have Haand i Hanke med Ungdommens Opdragelse og Uddannelse. Ikke alene af militære Grunde, men først og fremmest af sociale og folkeopdragende, idet det overalt viste sig at kun en Procentdel af de Unge stod tilknyttet Sports- eller Friluftsorganisationer.

I Danmark sover man stadig

Dermed opstod Statsungdomsorganisationerne i de forskellige europæiske Stater og overflødiggjorde samtidig Spejderorganisationerne, og paa den europæiske Ungdomskongres i Wien i Fjor havde vi lejlighed til at stifte nærmere Bekendtskab med en lang Række europæiske Statsungdomsorganisationers unge Medlemmer.

Det er en Selvfølgelighed i et hvert sundt og velordnet Samfund, at Staten er interesseret i en fysisk og moralsk sund Ungdom, og det opnaar man ikke ved at betro en ringe Procentdel al Landets Unge til mere eller mindre kvalificerede ungdomsopdragende Organisationer, der ikke bekymrer sig om Medlemmerne den Dag, de som Voksne forlader Rækkerne og for Alvor udsættes for alle nedbrydende Kræfters Værk.

Endnu har man ikke herhjemme indset, at Spejderbevægelsen har udspillet sin Rolle i Europa og gaar til Grunde med Storbritannien. Hvad nytter det, at man pusler om Drenge og Piger i en Aarrække, og saa nogle Aar senere ser dem som halvvoksne moralsk nedbrudte Vrag efter langvarig Arbejdsløshed og Mishandling fra Samfundets Side?

Vi National-socialister har erkendt, at det danske Folk trænger til en Genrejsning, og at en af de første Betingelser for at skabe en sund Nation og et lykkeligt Folk, er at skabe en kærnesund dansk Ungdom, der er opdraget i national-socialistisk Aand med Arbejdsret og Arbejdspligt.

Vi opdrager vore Drenge og Piger i NSU, men vi slipper dem ikke af syne, den Dag de er for gamle til at være med her.

 

De træder ind i en anden Fraktion, hvor de fortsat vil kunne dygtiggøre sig, og gennem hele deres Opvækst vil de gennem den national-socialistiske Statsopbygning være tilknyttet en Partiinstans, hvor de kan dygtiggøre sig paa de Omraader, som har deres Interesse, og hvor de, der behøver det, kan faa Hjælp. Vi realiserer Systemets Drøm om Socialisme og Folkefællesskab; hos os er ingen Landsmand en udstødt, fordi han er Arbejdsløs; i det national-socialistiske Samfund vil han ikke gaa moralsk til Grunde, dels fordi han i dette Samfund har Ret til at faa Arbejde, og dels fordi han som Folkefælle altid vil have sin Plads i en Statsorganisation og derigennem faar Lejlighed til at udvikle sine Evner.

Paa samme Maade som vi i det national-socialistiske Samfund vil dygtiggøre Ungdommen under dens Opvoksning og beskytte den mod alle Fjender, vil vi skaandselsløst udrydde enhver Form for folkefjenske og nedbrydende Kræfter i Nationen.

Baldur.

 

Artiklen er en direkte afskrift og den originale stave måde er bibeholdt.

 

Nedenstående endnu et eksempel på tysk propaganda.

Den tyske besættelsesmagt var klar over at spejderbevægelsen kunne være et arnested for rekruttering af modstandsgrupper. Derfor udsendte man i 1943 bogen ”The Boy Schouts” hvori man giver deres version af hvordan spejderbevægelsen er en skjult femte kolonne med anglofile tendenser.

Bogen blander fiktion og fakta på en sådan måde, at man som almindelig fører skulle blive i tvivl om Baden-Powell´s hæderlighed og om hans hensigter med oprettelses af Spejderbevægelsen.

Bogen blev aldrig udbudt til salg gennem boghandlere, men blev udsendt til en række spejderførere

 fædrelandet