Forside | Fusionen med FDF

 

KFUM Spejderne og FDF bliver til et fælles korps!

 

 
Året er 1921, FDF har siden 1919 haft væbneridræt på programmet, et arbejde der lignede spejderarbejdet så meget at der var en oplagt mulighed for at de to kristne børne og ungdomsforeninger kunne sammensluttes.
Både KFUM Spejdernes og FDF`s , øverste ledelser var enige om at det var nødvendigt at se på muligheden. Varmest var nok KFUM Spejderne og et udvalg bestående af begge korps, nedkommer med et forslag om sammenlægning af de to korps. Den 1 maj 1921 er sammenlægningen en realitet. En fælles landsbestyrelse bliver nedsat og der arbejdes hen mod det første fælles landsmøde den 30 oktober, desværre revner samarbejdet da man på landsmødet ikke kan blive enige om vilkårene for det videre arbejde, KFUM Spejderne havde svært ved at acceptere af FDF ville bibeholde at have væbneridræt på programmet, som en anden af årsagerne angives der blandt andet i FDF/FPF jubilæumsskrift "På livet løs" citat:
"Kredse i provinsen, hvor man hovedsagelig var af Grundtvigsk observans, ønskede ikke en sammenslutning, fordi man betragtede KFUM som tilhørende en anden kirkelig retning med en anden grundholdning end den Grundtvigianske."
Den 4 december afholdes bestyrelsesvalg i KFUM Spejderne, de to korps er igen selvstændige, men fra 1 maj 1921 og til 30 oktober 1921 var KFUM Spejderne og FDF et korps.
 
 
Følgende er en afskrift fra KFUM Spejdernes medlemsblad "Væbneren" fra maj 1921.
 
Samling


 

Ifølge Beslutning af K. F. U. M. "Spejdernes Korpsraad den 17. April og Frivilligt Drenge-Forbunds Landsmøde den 22. April er de to Organisationer fra 1. Maj dette Aar  samlede til at Forbund. De to Hovedbestyrelser og Raad træder sammen og fortsætter i Fællesskab Arbejdet, som vedbliver at omfatte de to Grene: F .D. F.-Idræt og Spejderidræt.

Der vil snarrest blive udsendt nærmere Plan for Arbejdet inden for "Sammenslutningen af Landsforbundet Frivilligt Drenge-Forbund og      K. F. U. M.-Spejderne i Danmark".

For Spejdernes Vedkommende fortsættes øvelserne og Uddannelsen uforandret,


 

KORPSRAADET.
 
 
FDF medlemsblad "DANSKE DRENGE" skriver i maj 1921 følgende:
 
Til vore Drenge!


 

I ved sikkert allerede alle, hvad der er sket: at K. F. U. M.-Spejderne paa Korpsraadsmødet d. 17. April og F. D. F. paa sit Landsmøde d. 22. April har vedtaget at danne en Sammenslutning af Landsforbundet Frivilligt Drenge-Forbund og K. F. U .M.-Spejderne i Danmark under fælles Landsbestyrelse i tilslutning til K  .F. U. M. i Danmark. - Det er en alvorlig og vigtig Beslutning, der her er taget, en Beslutning, der vil faa stor Betydning for det kristne Ungdoms- og Drenge-arbejde i vort Land i Fremtiden. Selv vil I næppe komme til at mærke nogen forandring, -jeres Forbundsliv vil forme sig som før, - men I har faaet nye Kammerater, Spejderne i de grønne Bluser! Dem byder vi hjertligt -Vel mødt!- til fælles Strid mod fælles Fjender i vor store Førers, vor Herres Jesu Kristi Navn - og til mandig Kappestrid i al god og ædel Idræt, i Kampen for at naa frem blandt de bedste, som gode Sønner af vort Hjem og vort Land.
Dertil velsigne Gud hver ærlig Gut i den hvide, den graa og den grønne Bluse!
 
 
I FDF medlemsblad "DANSKE DRENGE" juni står følgende:
 


 

Viby pr. Kerteminde, den 28/4 1921.
Kære Svend!
Tusind Tak for dit Brev. Tænk, at du kunde overkomme fem Sider! Det er et sjældent Fænomen ! Til Lykke med det, - og med din nye Plads i Banken; haaber du maa være den voksen. Jo Tak, her gaa det rigtigt godt, - alt grønnes, og en af Køerne fik Kalv i Gaar, - ak, kun en Tyrekalv! Men maaske kan jeg faa den byttet med en Kviekalv; ellers kan du besøge mig i Sommer og faa den dejligste Kalvesteg med Agurker og ærter, som jeg lige har lagt i mit Ansigts Sved, - puh, sikken Varme! Men til Sagen!
Jo, jeg skal gerne sige dig min Mening om den nye Sammenslutning mellem F- D. F. og K. F. U. M.-Spejderne. Adskillige Drenge har for Resten i deres Breve stillet det samme Spørgsmaal til mig; men hvad der særligt glæder mig ved dit Spørgsmaal er den Tilføjelse, du gør, at jeres Kreds er vældig glad for Sammenslutningen.
Det er jeg ogsaa, - og mange andre med os. Den 22de April 1921 bliver jo en af Mærkedagene i F. D. F.s Historie, - en afgørende og betydningsfuld Dag!
"Ja, der vil jeg nok tro," siger maaske en og anden, "for den Dag døde vi, og F. D. F.s Historie er færdig." "Nej, holdt, Skipper," svarer jeg saa, "du kan være ganske rolig for, at F. D. F.s Historie ikke er ude, men den har faaet et nyt Kapitel, eller snarere et nyt Afsnit; der, der er sket, betyder: en ny Tid, et nyt Værk, hvort alt det bærende i F. D. F.s Tanker, Arbejde og Liv, hvor alt, hvad der duer af Mænd og Drenge i F. D. F., skal faa Lov at sætte ny Frugt, og derved føre den kristne Drengebevægelse fremad i vort Folk.�
 
Hvad er der egentlig sket, Svend?
 
Der er sket det, at vi har fundet en Kammerat, som vi gør til vor Ven og Medarbejder. Det har varet lidt vel længe, men bedre sent end aldrig, og vi begyndte maaske saa smaat med at slaas, men - er ikke mange Venskaber blandt Drenge begyndt saadan ? Først sloges de, saa fik de Respekt for hinanden, og saa blev de Venner. Vi har fundet hinanden, grønne og hvide, og det er der mange i vort Land og i vor Kirke, der er glade for. Vi havde samme Maal, og vilde tjene samme Herre, nuvel, hvad er mere naturligt end, at vi giver hinanden Haandslag og siger: Kom, Kammerat, lad os dele Arbejdet, Ansvaret, Kampen for at skabe en Drengehær, der øver og hærder sig med Fremtid for øje.
Hvem har sejret? De grønne eller de hvide? Saadan spørger adskillige Drenge.
Mit Svar er: - de har begge sejret! De har begge sejret over sig selv, for at give sig sammen i ærligt Venskad.
Den, der sejrer over sig selv, er større end den, der indtager en Stad, og den,der giver en ligesindet Ven Haandslag til Samarbejde, staar stærkere nu, end da han var alene. Vi vil begge vinde ved at forenes; jeg er sikker paa, at den kommende Tid skal vise det, og det skal kendes i Fremtidens Arbejde bland Danmarks Drenge. - Nu ligger der et stort Arbejde for, som er værd at være med i, og her skal I Drenge af F. D. F. først og fremmest være med. Jeg haaber, det maa gaa i alle kredse, som det gaar i jeres, - at I glæder jer til Samarbejdet og straks møder med det rette Sind, den rette Vilje. Det er ikke nok, at vi "gamle", vi Førere og Bestyrelser for de forskellige Foreninger søger sammen, I maa med, I Drenge overalt i vort Land! Kast fra jer alt det, der kan skille, og giv hinanden Vilje og Haand til redeligt Kammeratskab, saa vi, hvide og grønne, snart staar som en Enhed, �n Hær, eet Broderskab, stærk i Vilje, i Tro paa vor Sag, i Vennesind, der vil dele ondt og godt sammen, - saavil Gud ogsaa give os Kraft og Lykke til at drage store Skarer af Danmarks Drenge med ind i vort lykkelige Forbundsliv.
Ja, kære Svend, dette er min Meniong og mine ønsker angaaende denne store Sag. Jeg haaber, at du og enhver anden, der faar dette Brev at læse, ærligt vil arbejde med paa Sammenslutningen, der fik sit Grundlag fra F. D. F.s Side den 22. April, men som først ret skal føres ud i Livet i de kommende Tider. Lad os give hinanden Haandslag paa det og saa hænge i ! Jeg sender dig og alle Kammeraterne i F. D. F. mine hjertligste Hilsner
 


 

Din Hengivne
Ludvig Valentiner.
 
Landsbestyrelsen kom til at bestå af følgende:
 


 

Sognepræst Gunner Engberg, Præsident.
Arkitekt Holger Tornøe, livsvarigt Medlem.
Maskininspektør Jens Grane, Livsvarigt Medlem.
Kontorchef Fridolf Lundberg, Sekretær.
Bankdirektør H. H. Stigaard, Kasserer.
Grosserer P. Cohrt.
Bankkasserer Sv. Elberg.
Overassistent Jac. Fensbøll.
Bankdirektør Johs. Frederiksen.
Kasserer H. F. Hansen.
Rektor H. Edv. Hass.
Pastor Chr. Holt.
Landssekretær Harald Jessen.
Snedkermester Aage Rostrup.
Sekretær Herman Thorlø.
Sognepræst Ludvig Valentiner.
 
Hovedkvarteret:
 
Kontoret er Valkendorfgade 36, 2, København K.,
Aabent kl. 10-4. Telefon Centr. 11,535
 
Generalsekretær Axel Bang (tlf. Byen 6498)
Forbundssekretær Erik Christensen (tlf. Centr. 11,535)
Forbundssekretær Hilbert Pedersen (tlf. Centr. 11,535)
Forbundssekretær H. H. L�ttichau (tlf. Centr. 11,535)
Forbundsinstruktør Bent Rasmussen (træffes Tirsdag og Fredag kl. 4-5).
Forbundsinstruktør Richard Petersen
 


 

 
Desværre lykkedes sammenslutningen ikke og de to medlemsblade offentliggør følgende:
 
"Væbneren" nr. 12.
 
Sammenslutningen.
 


 

Paa Landsmødet d. 30. Oktober opnaades ikke fuldstændig Enighed om de Betingelser, under hvilke man kunne skride til endelig og fuldstændig Sammenslutning af de to kristlige Drengearbejder F. D. F. og K. F. U. M.-Spejderne. Da K. F. U. M.-Spejderne helt er et af K. F. U. M.s Arbejder, ansaa man det fra K. F. U. M.s Side for nødvendigt, at F. D. F. kom under samme Vilkaar som Spejderne, før en Sammenslutning kunde blive Virkelighed. De ledende Mænd i F. D. F. delte ikke denne opfattelse fuldt ud, men mente, at en relativ Selvstændighed og Uafhængighed var nødvendig for deres Vedkommende. Resultatet blev derfor, at de to Organisationer foreløbig arbejder videre hver for sig. Dog betonede man fra begge Sider ønskeligheden af en Sammenslutning, og haabet om at finde en Form, hvorunder den kunde blive til Virkelighed, blev ikke skrinlagt. Foreløbig valgtes der et 5-Mands Udvalg �bestaaende af 2 F. D. F. -repræsentanter, 2 Spejder repræsentanter og en K. F. U. M.-Repræsentant�som skulde opretholde Følingen mellem de to Organisationer.
For K. F. U. M.-Spejdernes Vedkommende indvarsles der til Bestyrelsesmøde 3. December og Korpsraadsmøde 4. December, hvor Bestyrelsesvalg skal foretages og forskellige Forhold vedrørende Arbejdet skal behandles.


 

 
H. Edv. Hass,   
f. T. Formand f. K: F: U: M.-Spejderne
 
"Danske Drenge" nr. 12
 
Til Ungdommen i F. D. F.!
 


 

Jeg gaar ud fra, I endnu har i frisk Minde, at "Danske Drenge" kaldte det en alvorlig og vigtig Beslutning, Sammenslutningen mellem F. D. F. og K. F. U. M.-Spejderne i Danmark, en beslutning, som vilde faa stor Betydning for det kristne Ungdoms- og Drengearbejde i vort Land. Ligeledes gaar jeg ud fra, at I mindes, hvad F. D. F.s Formand Pastor Valentiner i Juni-Nummer4et skrev, at det, der er sket, betyder: "En ny Tid, et nyt Værk, hvor alt det bærende i F. D. F.s Tanker, Arbejde og Liv, hvor alt, hvad der duer af Mænd og Drenge i F. D. F. skal faa Lov til at sætte ny Frugt og derved føre den kristne Drengebevægelse fremad i vort Folk."
Vore Forventninger til Sammenslutningen var store, og saa vil I forstaa, at det hverken er let eller rart at skulle meddele jer, at denne Sammenslutning er hævet igen.
Det viste sig, at de Forudsætninger, hvorunder Sammenslutningen i April Maaned var vedtaget henholdsvis af F. D. F. og af K. F. U. M.-Spejderne var forskellige og paa det store Møde d. 30te Oktober, hvor en endelig Grundlov for Sammenslutningen skuldevedtages, var der ikke noget Forslag, der var saa godt, at de 85 Repræsentanter fra F. D. F. og 47 Representanter fra K. F. U. M.,-Spejderne, der sammen med K. F. U. M.s Landsbeestyrelse skulde afgøre Sagen, kunde give det tilstrækkelig Tilslutning.
Sammenslutningen matte hæves.
F. D. F. �Drenge og Ungersvende ! Hør nu et Ord !
Vi vilde gerne have givet jeg noget større, bedre og rigere end det, vi har haft i F. D. F. hidtil, og vi mente, at det var en lykke, om de hvide, graa og grønne Drenge paa særlig Maade kunde knytte Venskabsbaand i et stort nyt Forbund, hvori de blev en Enhed, kom til at gøre Tjeneste saa at sige i det samme Skib, hver paa den Plads, der passede for den som Elever, Væbnere eller Spejdere.
Det lod sig ikke gøre; men vid saa,, at nu hviler Ansvaret for et godt Forhold til dine grønne Kammerater paa dig netop i Egenskab af Medlem af F. D. F., af Væbner, -Vær riderlig ! Nær Venskabets Følelser i din Sjæl ved enhver Lejlighed !
Staar vi saa nu i F. D. F. som i April ? Ja - og nej !
I Forventning om at Sammenslutningen kom, blev alle Afgørelser i det sidste Aarstidskudt ud, og vi har alle mærket, at Forbundslivet led derunder, men nu er det F. D. F. der selv skal handle. - Gud give sin Aand til dets Mænd.
Saa ved I nu, at F. D. F.s Skib atter selv sætter sine Sejl, selv om det sejler i Flaade med K. F. U. M.-Spejdernes, stævner mod samme Maal og er Kampfælle med der i Træfningerne.
Snart vil I faa Bud fra F. D. F.s øverste Ledelse, som har travlt med at gøre Skibet sejlklart. Meget skal efterses og bringes i Orden, inden Skibet ved Nytaarstid for fulde Sejl og under Dannebrogs Korsmærke kan staa ud af Havnen til Togtet i Storm og Stille i Jubilæumsåret - Gud give, at der maa bringes gode Tidender, naar Korvetten fortøjer d. 27de Oktober - F. D. F.s 20 Aars Fødselsdag � Tidender, der ikke blot siger os, at Skib og Ladning er velbeholdne, men beretter, at det unge Mandskabs Holdning var Flaget værdigt, og at der blev øvet Drengefærd, som tydede paa Sundhed i Sjæl, Aand og Krop og fast Vilje til at tjene den største - den, hvis Rige F. D. F. er sat til at berede Vej for blandt Drenge - Kristus.


 

 
Jeres hengivne.
Holger Tornøe